G4 Partner Klubkártya - Általános Szerződési FeltételekJelen szabályzat a Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-17-000664; adószám: 22960830-2-43.) által kibocsátott „G4 Partner Klubkártya” használatának és a kártyára való jogosultságnak szabályait tartalmazza.Fogalmak


- Elfogadóhely: „G4 Partner Klubkártya” elfogadására jogosult hely, amellyel Klubkártya tulajdonos a kártya elfogadására szerződést kötött,
- Klubkártya-birtokos: Az a természetes személy, aki részére Klubkártya tulajdonos a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint „G4 Partner Klubkártyát” bocsát ki, és aki jogosult a kártyához kapcsolódó kedvezményeket igénybe venni,
- Klubkártya- tulajdonos: Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe


„G4 Partner Klubkártya” program

Klubkártya-tulajdonos „G4 Partner Klubkártya” néven indított szolgáltatást, melynek keretében a kártyabirtokosok jogosultak a programhoz csatlakozott Elfogadóhelyek szolgáltatásait kedvezményesen igénybe venni.

A „G4 Partner Klubkártya” igénylése díjmentes, nem jelent kötelezettségvállalást Elfogadóhelyek szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan.

Klubkártya-tulajdonos a programban résztvevő elfogadóhelyek listáját a program weboldalán (www.gpartner.hu) teszi közzé. A listán szereplő adatok:
- Elfogadóhely neve, elérhetősége (címe, telefonszáma, e-mail címe),
- kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatás(ok) pontos megnevezése,
- kedvezmény mértéke (%).

Klubkártya-tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy minél szélesebb elfogadóhelyi kör álljon Klubkártya-birtokosok rendelkezésére, azonban Elfogadóhelyek számára vonatkozóan nem vállal kötelezettséget. Klubkártya-birtokos tudomásul veszi ezt, továbbá azt a tényt is, hogy az elfogadóhelyek köre változhat.

A listán szereplő adatokat Klubkártya-tulajdonos Elfogadóhelyek által megadott adatok alapján teszi közzé, a közölt adatok tartalmáért és helyességéért felelősséget nem vállal.


A programhoz csatlakozó Elfogadóhelyek azt vállalják, hogy a Klubkártya-birtokosok részére az általuk végzett szolgáltatások díjából a saját listaáraikhoz képes bizonyos százalékú kedvezményt adnak. Tekintettel arra, hogy szabadáras termékekről és szolgáltatásokról van szó, így Elfogadóhelyek saját mérlegelési jogkörükben döntenek az ár meghatározásánál, amelyre Klubkártya-tulajdonosnak nincs ráhatása. Elfogadóhelyek a programhoz csatlakozáskor vállalják, hogy – a kedvezmény mértékének ellenőrizhetősége érdekében – kedvezmény igénybevételének helyszínén jól látható és könnyen hozzáférhető módon kifüggesztik a hatályos árlistájukat, illetve – amennyiben rendelkeznek saját honlappal – szolgáltatásaik díját saját weblapjukon is közzéteszik. Klubkártya-birtokos saját felelőssége, hogy egy adott szolgáltatás igénybevétele előtt Elfogadóhelynél meggyőződjön a program weboldalán szereplő adatok helyességéről, továbbá Elfogadóhely hatályos díjszabásáról. Ennek elmulasztásából eredő károkért Klubkártya-tulajdonost felelősség nem terheli.Klubkártya igénylésének feltétele és módja

„G4 Partner Klubkártyát” bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy díjmentesen igényelhet, a www.gpartner.hu honlapon található regisztrációs űrlap kitöltésével, és Klubkártya-tulajdonos részére történő továbbításával.Klubkártya-tulajdonosnak nincs hatásköre az igénylőlapon megadott adatok helyességének ellenőrzésére, az ebből eredő esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.Az űrlap hiányos vagy nem megfelelő kitöltése esetén a klubkártya kiállítására nincs lehetőség. Ilyen esetekben Klubkártya-tulajdonos írásban felhívja igénylő figyelmét a hiányok pótlására. Abban az esetben, ha igénylő 30 napon belül nem tesz eleget ennek, Klubkártya-tulajdonos a „G4 Partner Klubkártya” kibocsátásra vonatkozó igényt visszavontnak tekinti.A „G4 Partner Klubkártyán” a Klubkártya-birtokos neve, valamint egy regisztrációs szám (Privát Ajánlói Kód – PAK) szerepel.
Egy Klubkártya-birtokos személy egyszerre csak egy kártyával rendelkezhet.Klubkártya-tulajdonos a „G4 Partner Klubkártyát” az igénylést követő 60 napon belül, névre szólóan bocsátja ki és küldi meg postai szolgáltató útján, normál küldeményként az igénylőlapon megadott címre. Klubkártya-tulajdonos nem vállal felelősséget a klubkártya kézhezvételének bármely okból történő elmaradása, késedelmes megérkezése miatt. Abban az esetben, ha a kártya előállítása Klubkártya-tulajdonos bármely saját vagy működési körén kívül eső ok miatt előreláthatóan a fenti határidőn belül nem lehetséges, Klubkártya- tulajdonos erről írásban értesíti az igénylőt.A „G4 Partner Klubkártya” Klubkártya-tulajdonos tulajdona, sem díjmentesen, sem ellenérték fejében nem ruházható át.

Klubkártya érvényességi ideje

„G4 Partner Klubkártya” határozatlan ideig, legfeljebb a Program megszűnéséig érvényes. Abban az esetben, ha a kártya bármely okból kifolyóan visszavonásra, letiltásra került, az érvényesség tekintetében ez az időpont az irányadó.Klubkártya-birtokos kötelezettsége

Klubkártya-birtokos köteles gondoskodni a kártya biztonságos megőrzéséről, továbbá haladéktalanul köteles a klubkártya elvesztését, ellopását vagy megrongálódását Klubkártya-tulajdonos felé jelezni, és kérni annak letiltását.
A bejelentés történhet
- írásban: elektronikus úton az info@gpartner.hu e-mail címre vagy
- telefonon (munkanapokon 8 és 16 óra között a +36 70 70-888-77 telefonszámon).
A bejelentéskor meg kell adni a klubkártya számát, ennek hiányában Klubkártya-birtokos nevét és a klubkártya beazonosítását lehetővé tévő adatait.
Klubkártya-tulajdonos nem vállal felelősséget a klubkártya illetéktelen személyek által történő használatából fakadó károkért.Klubkártya pótlása

A klubkártya elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén Klubkártya tulajdonos – Klubkártya-birtokos kérésére új kártyát bocsát ki melynek díja bruttó 2000,-Ft.
A kártya pótlásánál az igénylésre vonatkozó szabályok az irányadók.Klubkártya visszavonása

Klubkártya-tulajdonos jogosult letiltani a klubkártyát, amennyiben azt észleli, hogy Klubkártya-birtokos nem a jelen szabályzatban meghatározott célra és feltételek szerint vagy jogszabályba ütköző módon használja azt. Erről a Klubkártya-tulajdonos írásbeli értesítést küld Klubkártya-birtokos részére. Ezt követően a kártya használata nem jogszerű. Olyan igénylőtől, akitől korábban a klubkártya a fentiek miatt visszavonásra került, Klubkártya-tulajdonos új kártya kiállítását megtagadhatja.Klubkártya használata

A programhoz csatlakozó Elfogadóhelyek azt vállalják, hogy a Klubkártya-birtokosok részére az általuk értékesített termékek árából, általuk végzett szolgáltatások díjából – a saját listaáraikhoz viszonyítva – általuk előzetesen meghatározott százalékú kedvezményt adnak. Kedvezmény igénybevételének feltétele a klubkártya felmutatása. Elfogadóhely a kártya átadásakor vélelmezi, hogy az átadó fél a kártya tényleges birtokosa, a személyazonosságot nem jogosult ellenőrizni.A kedvezmény igénybevétele nem köthető összeghatárhoz, illetve fizetési módhoz, igénybevételének gyakorisága nem korlátozható.
A „G4 Partner Klubkártya” nem használható abban az esetben, ha a szolgáltatást a szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítik.Klubkártya-birtokosnak legkésőbb a fizetés előtt jeleznie kell kártyahasználati szándékát, valamint át kell adnia a klubkártyát. Amennyiben erre a fizetési művelet lezárultát követően kerül csak sor, a kedvezmény nem érvényesíthető.Elfogadóhely a klubkártyák terhére igénybe vett kedvezményeket elektronikus rendszerben rögzítik. Elfogadóhely által rögzített adatok köre:
a) klubkártya száma,
c) szolgáltatás díja,
d) szolgáltatás elvégzésének ideje,
e) szolgáltatás elvégzéséről kiállított bizonylat száma.
Klubkártya-birtokos a kártya használatával, annak átadásával önkéntes beleegyezését adja a fenti adatainak kezeléséhez és feldolgozásához.Ezen adatok rögzítése nem érinti a szolgáltatás nyújtása során a jogszabályok által előírt egyéb kötelezettségek (bizonylati rend, jótállási kötelezettség stb.) köréhez kapcsolódó adatfelvételt, dokumentációs kötelezettséget.

Ezen adatok kizárólag a szolgáltatást nyújtó Elfogadóhely és Klubkártya-tulajdonos kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Egy adott Elfogadóhely által végzett szolgáltatásokról rögzített adatok a többi Elfogadóhely számára nem hozzáférhetőek.

Elfogadóhely és Klubkártya-tulajdonos tevékenységi körében köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A kártyabirtokosok adatainak kezelésére, tárolására, feldolgozására, továbbítására és védelmére vonatkozó szabályokat, jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Amennyiben Klubkártya-birtokosnak a klubkártya használatával vagy a kedvezmény igénybevételével kapcsolatosan panasza merül fel, annak rendezését a helyszínen – közvetlenül Elfogadóhellyel – kell megkísérelni. Ennek eredménytelensége esetén Klubkártya-birtokos Klubkártya-tulajdonoshoz fordulhat.
Klubkártya-tulajdonos kizárólag közvetíteni próbál Elfogadóhely és Klubkártya-birtokos között a jogvita békés rendezése érdekében, Elfogadóhely kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel Elfogadóhelynél igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, nem felelős.Záró rendelkezések

Klubkártya tulajdonos – tekintettel arra, hogy a „G4 Partner Klubkártya” programhoz a Klubkártya-birtokosok díjmentesen csatlakozhatnak, annak keretében ellenszolgáltatás nélkül juthatnak kedvezményhez – fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket – a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa vagy a programot befejezze. Klubkártya-tulajdonos a módosításról, program befejezéséről, annak tervezett időpontja előtt legalább 60 nappal írásbeli tájékoztatást küld Klubkártya-birtokosoknak, továbbá az erről szóló értesítést saját honlapján közzéteszi.
Klubkártya tulajdonos egyéb tájékoztatási kötelezettségének is a honlapján történő közzététel formájában tesz eleget.

Klubkártya-birtokos bármikor jogosult tagsági jogviszonyát megszüntetni. Ebben az esetben köteles Klubkártya-tulajdonost szándékáról írásban értesíteni, továbbá részére – megsemmisítés céljából – a klubkártyát visszajuttatni.
Klubkártya tulajdonos az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul törli rendszeréből Klubkártya-birtokos adatait.
Klubkártya-birtokos „G4 Partner Klubkártyával” kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, nyilatkozataikat az alábbi elérhetőségekre juttathatják el:
E-mail: info@gpartner.hu,
Posta: 8000 Székesfehérvár, Gaja Liget, Kelemen Béla u. 14/A E lépcsőház I/11.

Ahol jelen dokumentum Klubkártya-birtokos részére történő írásbeli tájékoztatást ír elő, ott ennek Klubkártya-tulajdonos elsősorban e-mail útján köteles eleget tenni. Postai úton – normál küldeményként – való kézbesítésre kizárólag akkor köteles, ha Klubkártya-birtokos nem rendelkezik e-mail címmel.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.